Description

Contents: K PAK Shampoo 300ml & K PAK Conditioner 250ml

K PAK Shampoo 300ml – K-PAK Reconstructing Shampoo to repair damaged hair.

K PAK Conditioner 250ml – K-PAK Reconstructing Conditioner to repair damaged hair